طارم سر لاشه

طارم سر لاشه

در زبان مازندرانی به برنج دانه گفته می شود. نیمه برنج به نیم دانه معروف است. برنجی که از نیم دانه بزرگتر و دانه کوچکتر باشد در مازندران به لاشه و سرلاشه معروف است. برنج سر لاشه طارم همان برنج طارم بوده که در مراحل تولید برنج شکسته شده است و قیمت پایین تری نسبت طارم دارد.
best otc male enhancement|Maximum Dose Wellbutrin Sr|Can You Buy Cbd Marijuana Oil With Thc In Nevada