برنج فجر

برنج فجر

برنج فجر از ارقام پر محصول برنج در کشور میباشد و در مناطق کوهستانی شمال کشت می شود.
برنج فجر توسط محققان حوزه برنج با ایجاد تغییرات ژنتیکی بر روی برنج های با کیفیت جهت بهره برداری بیشتر تولید شده است.
برنج فجر بر خلاف مابقی برنج های دسته پرمحصول از عطر برخوردار است و در رتبه یک برنج های پرمحصول قرار دارد.

|Ketogenic Diet Vs Orlistat|