برنج سرگل

برنج سرگل

برنج دارای ارقام زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌‌‌‌ رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برنج گیاهی است علفی یکساله مخصوص مناطق گرم پر آب. معروف است که از نظر شرائط اقلیمی محل رویش برنج باید سر در آتش و پا در آب باشد. برنج از آسیا برخاسته است و از روزگاران کهن در بسیاری از مناطق دنیا کاشته می‌شود. در ایران انواع آن در مناطق شمالی، جنوبی و نواحی مرکزی کشت می‌شود.
Does Buprenorphrine Cause Erectile Dysfunction|Medical Weight Loss And Metabolism Center Bethpage Ny|Can Get High From Cbd Oil